ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

20ος αιώνας – 21ος αιώνας

Άτιτλο

Νίκος Στεφάνου (1933 – ) χαράκτης,Άτιτλο – έγχρωμη βελονογραφίατέλος 20ου – αρχές 21ου αιώνα – Ε.Α.Παράσταση: 23,4 εκ. x 29.7 εκ.Χαρτί: 30.5 εκ. x 44,5

Read More »