ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

27

Retrato de la colona di Roma

Marco Dente (Marco da Ravenna) (ca 1490 – 1527)
χαράκτης,
Retrato de la colona di Roma – χαλκογραφία με καλέμι
1515-1527 – 2η κατάσταση (2 καταστάσεις) της
πλάκας, με το όνομα του εκδότη (Antonio Salamanca)
Πιθανή προέλευση: λεύκωμα Speculum Romanae
Magnificentiae (2ος τόμος, πλάκα 128), εκδότης Antonio
Lafreri, Ρώμη 1573.
Παράσταση και χαρτί: 29 εκ. x 37 εκ.
Ιταλική σχολή
Αρ. 743 – Απόκτηση 2009