ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

91

Pokánie a iné hry (Μετάνοια και άλλα παιχνίδια)

Stanislav Buban (1961 – ), χαράκτης,
Pokánie a iné hry (Μετάνοια και άλλα παιχνίδια)
έγχρωμη ξυλογραφία – 2011 – 1/2
Από την ομώνυμη σειρά, 2012
Παράσταση: 250 εκ. x 125 εκ.
Χαρτί: 265 εκ. x 137 εκ.
Σλοβακική σχολή
Αρ. 2517 – Απόκτηση 2013