ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Νότα Σιοτρόπου (1932 – 2014) χαράκτρια,
PAX (Ειρήνη) – λιθογραφία – 1956 – e.d.a
Παράσταση: 30 εκ. x 40 εκ.
Χαρτί: 35 εκ. x 47 εκ.
Ελληνική σχολή
Αρ. 2927 – Απόκτηση 2014