ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Bernard Picart (1673 – 1733) χαράκτης,
A- Pagode de Canon (Παγόδα του Κάνων)
B- Canon divinité du Japon (Κάνων, θεότητα της Ιαπωνίας)
χαλκογραφία με καλέμι – ca 1730
Εικονογράφηση του κεφαλαίου «Θρησκεία της
Ιαπωνίας» από το έργο του Bernard Picart, Cérémonies
et coutumes religieuses de tous les peuples du monde representées
par des figures dessinées de la main de Bernard Picard: avec
une explication historique, & quelques dissertations curieuses (Θρησκευτικές τελετές και έθιμα όλων των λαών του κόσμου),
in folio
Παράσταση: 2 φορές 15 εκ. x 10,3 εκ.
Πλάκα: 15 εκ. x 21 εκ. – Χαρτί: 18,8 εκ. x 25 εκ.
Γαλλική – φλαμανδική σχολή
Αρ. 3913 – Απόκτηση 2017