ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

17

Mariens Tempelgang [Τα Εισόδια της Θεοτόκου]

Η σειρά Das Marienleben, H ζωή της Θεοτόκου (1503-1510), με 19 ξυλογραφίες, πρωτοεκδόθηκε το 1511 ως σειρά με κείμενο τυπωμένο στο πίσω μέρος του χαρτιού. Βασισμένη στην Αγία Γραφή και Απόκρυφα, παρουσιάζει σκηνές από τη ζωή της Θεοτόκου.
Mariens Templegang – Τα Εισόδια της Θεοτόκου αποτελεί την 5η ξυλογραφία. Η Μαρία, στο κέντρο, ανεβαίνει με ενθουσιασμό προς τους ιερείς της συναγωγής, αριστερά. Δεξιά, οι γονείς της, Ιωακείμ και Άννα, και πίσω τους μια απόδοση του παγανισμού με την αψίδα και τη μυθολογική θεότητα. Αριστερά, αργυραμοιβοί / έμποροι με ενδυμασίες της εποχής του Ντύρερμ ένα καλάθι με ψωμί και δύο αρνιά, σύμβολα του Χριστού.

Albrecht Dürer (1471 – 1528) χαράκτης,
Mariens Tempelgang (Τα Εισόδια της Θεοτόκου)
ξυλογραφία – ca 1505
6η ξυλογραφία της σειράς Mariensleben (Η ζωή της
Θεοτόκου) (19 ξυλογραφίες + σελίδα τίτλου), πρώτη
έκδοση σε βιβλίο το 1511: Epitome in Divae Parthenices Mariae Historiam ab Alberto Durero Norico per figuras digestam ; cum versibus annexis Chelidonii Impressum
Nurnberge per Albertum Durer, pictorem, anno christiano 1511-
μεταγενέστερη έκδοση χωρίς το κείμενο στην πίσω
πλευρά του χαρτιού.
Παράσταση και χαρτί: 30 εκ. x 21 εκ
Γερμανική σχολή
Αρ. 3939 – Απόκτηση 2016