ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ανώνυμος (19ος αιώνας) χαράκτης,
La Sainte Cène – Institution de la Ste Eucharistie
(Ο Μυστικός Δείπνος – Η σύσταση της Θείας Ευχαριστίας)
επιχρωματισμένη λιθογραφία – 1888 ή μετά
Παράσταση: 18,2 εκ. x 28,6 εκ
Σύνολο με κείμενο: 24,6 εκ. x 37,3 εκ.
Χαρτί: 29,7 εκ. x 40,2 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 2604 – Απόκτηση 2013