ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Victor Prouvé (1858 – 1943) χαράκτης,
La paix de l’ennemi (Η ειρήνη του εχθρού)
λιθογραφία – 1918
Παράσταση: 57 εκ. x 41,5 εκ.
Χαρτί: 65 εκ. x 50 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 747 – Απόκτηση 2009