ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Gustave Doré (1832 – 1883) σχεδιαστής, Florentin
Jonnard-Pacel (1840 – 1902) χαράκτης,
La dive bouteille (Η θεία μπουκάλα)
ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1873
Εικονογράφηση για Œuvres de Rabelais, Texte collationné
sur les éditions originales avec une vie de l’auteur, des notes et
un glossaire [par Louis Moland]. Illustrations de Gustave Doré
(2 τόμοι in-fol) Éditions Garnier, 1873. 2ος τόμος,
μεταξύ σελ. 316 και 317
Παράσταση: 24,7 εκ. x 19,8 εκ.
Χαρτί: 43 εκ. x 32 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 33 – Απόκτηση 2007