ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Gustave Doré (1832 – 1883) σχεδιαστής, Héliodore
Pisan (1826 – 1911) χαράκτης,
Ils lui passèrent leur épée au travers du corps (Κάρφωσαν τα ξίφη
τους στο σώμα του) – ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο – 1862
Τελευταία από τις 4 ξυλογραφίες εκτός κειμένου για
εικονογράφηση του παραμυθιού Ο Κυανοπώγωνας του
Charles Perrault, μέσα στην έκδοση Contes de Charles
Perrault avec des dessins par Gustave Doré J. Hetzel (Paris),
1862, in folio (μεταξύ σελ. 58 και 59)
Παράσταση: 19,3 εκ. x 24,3 εκ.
Χαρτί: 29 εκ. x 41 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 881 – Απόκτηση 2010