ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Nicolas de Nicolay (1517 – 1583) σχεδιαστής, 33
Ανώνυμος (16ος αιώνας) χαράκτης της πρώτης
έκδοσης, Ανώνυμος (17ος αιώνας) χαράκτης της
δεύτερης έκδοσης,
Femme vestue à la surienne (Ελληνίδα από τη Συρία)
χαλκογραφία με καλέμι – 1662
Εικονογράφηση του βιβλίου του Chalcondyle
(Laonicos Chalcondyle), Histoire générale des Turcs,
τόμος 2, στο κεφαλαίο Les figures et descriptions des
principaux officiers et autres personnes de l’Empire
turc par Nicolai, χαλκογραφία 58, 1662,
Chez Augustin Courbé, Paris
Παράσταση: 27 εκ. x 17,2 εκ.
Χαρτί: 34,5 εκ. x 21,2 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 3831 – Απόκτηση 2017