ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ipek Denizli Karagöz (198 – ) χαράκτρια,
Darılma bana – οξυγραφία και ακουατίντα – 2005 – 3/10
Παράσταση: 32,8 εκ. x 22,7 εκ.
Χαρτί: 44,5 εκ. x 34 εκ.
Τουρκική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 129 – Απόκτηση 2008