ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

97

Beato fra le donne (Ευλογημένος μεταξύ των γυναικών)

John Corbidge (1935 – 2003) χαράκτης,
Beato fra le donne (Ευλογημένος μεταξύ των γυναικών)
οξυγραφία και ακουατίντα – 1957
Παράσταση: 25,2 εκ. x 19,8 εκ.
Χαρτί: 29,6 εκ. x 22,8 εκ.
Αγγλική σχολή
Αρ. 3678 – Απόκτηση 2016