ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Stefano della Bella (1610 – 1664) χαράκτης,
Όψη της πόλης Αρράς πολιορκημένης από τους Γάλλους
οξυγραφία – 1641 (2η κατάσταση της πλάκας)
Παράσταση και χαρτί: 24,7 εκ. x 50,2 εκ.
Ιταλική σχολή
Αρ. 3941 – Απόκτηση 2018