ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

neighborhood

Γειτονιά

Γλαύκος Κουμίδης (1950 – ) χαράκτης,
Γειτονιά – οξυγραφία και ακουατίντα – 1980 – 8/30
Παράσταση: 13,3 εκ. x 18 εκ.
Χαρτί: 35 εκ. x 42 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 1367 – Απόκτηση 2011
Glafkos Koumidis (1950 – ) printmaker,
Neighbourhood – etching and aquatint – 1980 – 8/30
Image: 13.3 cm x 18 cm
Sheet: 35 cm x 42 cm
English-Cypriot school
No 1367 – Acquisition 2011