ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

confrontation

Αντιπαράθεση

Παναγιώτης Πασάντας (1971 – ) χαράκτης,
Αντιπαράθεση – λιθογραφία – 2005 – 12/30
Παράσταση: 27 εκ. x 51,5 εκ. (2 παραστάσεις:
Πάνω: 10,5 εκ. x 51,5 εκ. Κάτω: 10,2 εκ. x 51,5 εκ.)
Χαρτί: 42 εκ. x 80 εκ.
Ελληνική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 627 – Απόκτηση 2009