ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Νίκος Στεφάνου (1933 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – έγχρωμη βελονογραφία
τέλος 20ου – αρχές 21ου αιώνα – Ε.Α.
Παράσταση: 23,4 εκ. x 29.7 εκ.
Χαρτί: 30.5 εκ. x 44,5 εκ.
Ελληνική-γαλλική σχολή
Αρ. 3916 – Απόκτηση 2017