ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Jean-Marc Scanreigh (1950 – ) χαράκτης,
Άτιτλο – οξυγραφία – 1999 – Ε.Α
Παράσταση: Αριστερά & δεξιά: 20 εκ. x 10 εκ.
Χαρτί: 40 εκ. x 30 εκ.
Γαλλική σχολή
Αρ. 993 – Απόκτηση 2010