ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ

Contact | info@printmaking.cy

Ελένη Παναγίδου (1985 – ) χαράκτρια,
Άτιτλο – τρισδιάστατο ανάγλυφο – 2015 – 1/10
Παράσταση: 29 εκ. x 29 εκ.
Χαρτί: 35,5 εκ. x 35,5 εκ.
Αγγλική-Κυπριακή σχολή
Αρ. 3506 – Απόκτηση 2015